ref: espinal-1920-13

imagen carta

Paris 14/02/1920

Paris 14 Febrer 1920 

Estimats pares i germanes: 

Ahir vaig rebrer lletra de l'Abundia i veig que aneu seguint bé. 

Jo també continuu bé pro com sigui que darrerament se m'han acentuat aquelles taques o volves que al mirar obgectes clars em surten de l'ull esquerra, vaig explicar-ho l'altre día a taula i el doctor me digué que calía cuidar-ho aixó perque'm podría portar no bones consequencies.

Avui la Madame m'ha instigat a que anés a casa el doctor a pendre una consultació i vet aqui que hi soc anat i m'ha examinat els ulls i sobre tot en l'ull esquerra m'ha trovat petits globuls de sang a la nineta. Tot aixó ha dit que era degut a que he passat periodes de grand fluixetat i que mentres tot el meu cos ha guanyant de nou força, els ulls es queden a on estaven, vull dir que no participen del renfortiment general. Li he explicat lo molt que'm convindria curarme'n doncs que aixó em priva de trevallar i sobretot de dibuixar sobre paper blanc. Diu que'm curaré pro que no cal exigir-me massa trevall i que a lo que anirà es a reforçar-me i a curar-me la despepcia al mateix temps que'm medicarà pels ulls. Ja es un doctor que hi tinc tota la confiança i aixo de menjar plegats hi farà molt ja que'm vigilarà l'alimentació.

Tots els meus desitjos son de tornar a casa més bo del que no estaba a fi de (tenin bon taller) poguer trevallar més seguidament i en fi pel goig de disfrutar de la vida, amén d'estar més contents tots plegats. 

Espero an en Ricart, que es un bon amic. A veurer si a l'ultim s'ha dicidit a venir a Paris. No se que li podrieu donar perque m'ho portés… no'm  falta res... 

En Net es diverteix amb mi. Cada dia vaig al Quai d'Orsay i mai arriba el interfecte que m'anuncia i em prega que l'anés a rebrer en ses darreres lletres.

No fa massa fred. Com el de Barcelona. 

Demés aixó meu no vos alarmi ja que fa potser ja cinc o sis anys que ho arrosego i si no tot part penso deixar-ho a Paris. 

El doctor diu que coneix mol bé aquesta cosa i que'n va fer diferents estudis.

Quant vindrà el papà?  Espero vindrà amb l'Abundia i aixis podrem anar a Londres 

Entre tant vos abraça vostre

Marian